Nytt lager og deponi for radioaktivt avfall

Statsbygg skal utrede et nytt kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall (KLDRA). Anlegget skal ta imot både lav- og mellomaktivt avfall. 

Norges nåværende lager og deponi for radioaktivt avfall ligger i Himdalen i Akershus. Dette sto klart i 1998, men er allerede 60 prosent fylt opp. Beregninger viser at det vil være fullt en gang mellom 2035 og 2040. Dersom atomreaktorene i Halden og Kjeller vedtas revet vil det fylles enda raskere fordi mye av avfallet fra rivningen vil måtte lagres i Himdalen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har derfor bedt Statsbygg utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyse og kostnadsoverslag for et nytt kombinert lager og deponi. For Statsbyggs del innebærer det å foreslå hvordan anlegget i grove trekk kan utformes, å finne egnede områder der det kan bygges og beregne hvor mye det kan komme til å koste. Statsbygg skal etter planen levere sin utredning til NFD andre halvår 2019.

Leter i hele landet

Utredningen vil inngå i regjeringens grunnlag for å velge hvordan landets radioaktive avfall bør oppbevares i framtiden. Det anbefales i oppdraget å bruke KLDRA Himdalen som modell.

Statsbygg vil både lete etter egnede områder i hele landet og vurdere en utvidelse av dagens anlegg. Det nye anlegget skal ha kapasitet til å ta imot avfall i 100 år. Det skal tas høyde for rivingsavfall fra reaktoranleggene i Halden og på Kjeller dersom disse legges ned.

Nasjonalt mål

Det nye anlegget skal være et kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt avfall. Det er imidlertid et nasjonalt mål å finne tekniske løsninger og mulige lokaliseringer der alt framtidig radioaktivt avfall kan samles på ett sted.

Det betyr at Statsbygg også skal utrede muligheten for å mellomlagre brukt reaktorbrensel og annet langlivet mellom- og høyaktivt avfall der. Oppdraget skal også ta høyde for at det  kan deponeres avfall på en sikker måte flere hundre meter ned i dybden, dersom det på et senere tidspunkt blir politisk besluttet å oppbevare avfallet på dette stedet for all framtid. Departementet vil i så fall komme med et tilleggsoppdrag.

Statsbygg skal også utrede muligheten for å etablere et såkalt radavfallsanlegg i tilknytning til nye KLDRA. Det er en slags mottakssentral der avfallet behandles og pakkes før lagring eller deponering. Et slikt radavfallsanlegg finnes i dag på Kjeller ved Lillestrøm.

Mange viktige hensyn

Utredningen skal inkludere sikkerhetsvurderinger og kostnadsanslag knyttet til opparbeidelse og drift av anleggene. Konsekvenser for helse, miljø og samfunn skal vurderes.

Dagens anlegg i Himdalen er et skjermingsverdig objekt og det er sannsynlig at det nye anlegget også vil være det. Statsbygg skal som del av oppdraget innhente skadevurderinger med råd om klassifiseringsgrad fra fagmyndigheter.

Siste nytt i saken

I slutten av januar 2018 lyste Statsbygg ut en åpen anbudskonkurranse for innhenting av konsulentteam fra hele EØS-området. Vinneren av konkurransen skal utarbeide funksjonsbeskrivelser, lokaliseringsanalyser og kostnadsoverslag.

Da konkurransefristen gikk ut 15. mars hadde fire firmaer levert inn tilbud: Rambøll Norge AS, WSP Norge AS, Norconsult AS og DNV GL AS. Tilbudene ble evaluert av en gruppe med bred faglig sammensetning fra Statsbygg og med bistand fra Statens strålevern for vurdering av nukleær kompetanse.

I april 2018 ble WSP Norge AS innstilt til å gjennomføre utredningen.

Pr. oktober 2018 har WSP utarbeidet konkrete krav til funksjonene som KLDRA og de andre anleggene skal ha. WSP har også utarbeidet lokaliseringskriterier, som vil ligge til grunn for hvor i Norge KLDRA og de andre anleggene kan plasseres.

Det er flere forhold som påvirker lokaliseringen, blant annet vannforhold, geologi, hvilke arealbehov anleggene har, hvilke funksjoner de skal ha og hvilke konsekvenser det vil få for samfunnet å plassere dem der.

Et annet viktig grunnlag for WSPs lokaliseringsanalyse er hvor store avfallsmengdene vil bli som følge av at atomanlegget i Halden skal legges ned, og hvor store de vil bli dersom også atomanleggene på Kjeller stenges og legges ned. Disse mengdene er under oppdatering av Institutt for Energiteknikk. 

Utviklingsprosjekt. Pågående

Fakta

Prosjekttype: Utredningsoppdrag
Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet
Ferdigsttillelse: 2. halvår 2019
Status: Funksjons- og lokaliseringsanalyse
Prosjektnummer: 1135701

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger Norge enda et slikt lager/deponi? Hvorfor skal alt avfallet samles på samme sted? Er det stor risiko for kommunen som må ta imot avfallet?

Les spørsmål og svar på regjeringens hjemmesider

Kontakt

×