UiT Harstad. Campusutvikling

Publisert 02.10.2017

Statsbygg har på oppdrag fra Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet (UiT) utarbeidet en campusutviklingsplan for Campus Harstad. Målet er å danne grunnlag for en attraktivt campus for framtiden.

Arbeidet er utført i nært samarbeid med UiT, Norges Arktiske studentsamskipnad, Campustinget og Harstad kommune.

Utviklingsplanen inneholder planfaglige og bygningsmessige vurderinger av områdets utviklingsbehov på kort og lang sikt. Herunder utvikling av eksisterende bygningsmasse og framtidig utvidelsesbehov for undervisningsarealer, behov for flere studentboliger i nærheten, samt behovet for viktige studentfunksjoner på campus. Planen omfatter også tilgrensende områder som er aktuelle for framtidige funksjoner.

En åpen, inviterende campus

Arbeidet med utviklingsplanen har vist at det er tilgjengelig areal for ytterligere vekst på campusområdet. Det er konkludert med flere grep som kan bidra til å løfte området videre, og fortsette arbeidet med å skape gode arenaer for læring, forskning, innovasjon, studentliv og samarbeid med næringsliv.

Videre utvikling av uteområdene, gangforbindelser, gode byrom samt møteplasser ute og inne skal bidra til økt aktivitet og skape en åpen, inviterende campus med god integrasjon med byen for øvrig.

Undervisning og forskning

Havnegata 5

9404 Harstad

×