Arkitektur i Statsbygg

I over 200 år har Statsbygg preget norsk arkitektur, først med kultur- og institusjonsbygging for den unge nasjonen, siden i byggingen av den sosialdemokratiske velferdsstaten, og så gjennom oljealderen. Nå går vi inn i det grønne skiftet, og bygger blant annet nytt regjeringskvartal og nytt Nasjonalmuseum for de neste hundreår. 

Statsbygg er statens byggherre, eiendomsutvikler og forvalter. Vi har ansvaret for mange av landets viktigste kulturhistoriske eiendommer. Vi bygger store, samfunnsbærende og komplekse bygg, som fengsler, tinghus og høyskoler, men også hverdagsarkitektur som trafikkstasjoner og barnevernsinstitusjoner. Statsbygg skal sørge for gode lokaler til statlige virksomheter og alle som bruker dem og jobber der.

Arkitektur omfatter i vid forstand de menneskeskapte omgivelsene. Det er både bygg og anlegg, interiør og landskap; det er enkeltbygg i samspill, og det er helheten i byer og steder. Arkitektur handler like mye om å løse behov og hensyn som å utforme dem, og arkitekturen omfatter alle de funksjonelle og tekniske elementene den består av.

God arkitektur uttrykker kultur og identitet. Den skal bidra til trivsel, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk og uterom. Alle prosjekter Statsbygg er involvert i, skal kjennetegnes av høy arkitektonisk kvalitet med stor bruksverdi, bærekraftig materialbruk og god areal-, energi- og kostnadseffektivitet.

Arkitektur som virkemiddel

Arkitektur er også et virkemiddel for staten til å oppnå strategiske og politiske mål, som miljø- og klimamål, innovasjons-, integrerings- eller utdanningsmål. Riktig lokalisering er avgjørende for reduserte klimautslipp og god steds- og byutvikling.

Gode arkitektoniske løsninger kan gi betydelig gevinstrealisering i form av effektivisering og reduserte livssykluskostnader, og stor merverdi når de understøtter virksomhetens evne til å løse sine oppgaver og samvirke med samfunnet rundt.

Samfunnsansvar

Statsbygg ser arkitektur som et samfunnsansvar. Det betyr både å ivareta norsk arkitekturarv og å tilføre samtidens arkitektur – den som skal bli framtidens kulturminner.

Gjennom våre mange og mangfoldige oppdrag til arkitektene, vil vi bidra til å utvikle morgendagens arkitektur.

Kontakt

Hege Maria Eriksson
Direktør rådgivning og tidligfase
Mob. 92445089
Send e-post
×