Norsk arkitekturpolitikk

Arkitekturpolitikk er politiske mål og midler for å skape gode omgivelser og god arkitektur, og samtidig bruke arkitektur aktivt som drivkraft i samfunnsutviklingen. En statlig arkitekturpolitikk skal bidra til samordning på tvers av forvaltningsgrenser, slik at den samlete innsatsen blir styrket og effektivisert.

Statsbygg jobber etter statlige og politiske føringer, der blant annet klima og miljø, digitalisering og effektivisering står på agendaen i alle sektorer. I tillegg skal vi gjennom våre prosjekter bidra til realisering av strategier og planer innenfor ulike sektorer, som i utdanning eller kriminalomsorg. Arkitekturen – den helhetlige løsningen av plan- og byggeoppgaver – er et viktig virkemiddel for å oppfylle samfunnsmål.

I 2009 presenterte regjeringen for første gang et arkitekturpolitisk dokument. «arkitektur.nå» beskrev hovedutfordringene innenfor arkitekturfeltet, og definerte innsatsområder og tiltak for å møte disse utfordringene. Hele 13 departementer stod bak dokumentet, og arkitektur.nå tok for seg hvordan arkitektur virker innen alle samfunnssektorer. Både statlige etater og kommuner fulgte opp med egne arkitekturstrategiske dokumenter, og deler av arkitekturpolitikken ble videreført gjennom St.meld. 28 (2011-2012) Gode bygg for eit betre samfunn.

Arealplanlegging og byutvikling er en vesentlig del av arkitekturfeltet. I 2013 leverte et bredt sammensatt faglig råd for bærekraftig byutvikling sin sluttrapport til regjeringen. Innsiktene fra rapporten har blitt førende for by- og stedsutviklingsarbeid på mange nivåer. Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byar og sterke distrikt vektlegger blant annet lokalisering som avgjørende for både miljø og klima, sosial samhandling og økonomisk utvikling.

×