Miljøsatsing i Statsbygg

Det er store miljøgevinster å hente i bygge- og eiendomsbransjen. Som en av landets største eiendomsforvaltere, med 2,9 millioner kvadratmeter bygningsmasse i inn- og utland, har Statsbygg et ansvar for å være en pådriver og en rollemodell for resten av næringen. Dette gjenspeiles i vår miljøstrategi.

En av de største miljøutfordringene ligger i eksisterende bygningsmasse. Her jobber vi med å redusere energibruken.  

Miljøvennlige valg

Valg av byggemateriale har stor innvirkning på miljøet. Statsbygg skal alltid velge de mest miljøvennlige materialene, dersom det kan gjøres uten urimelige kostnader eller ulemper. Vi er også opptatt av å bygge arealeffektivt, fordi det reduserer materialbruken, investeringskostnadene og driftskostnadene.

Lokalisering av bygg har stor betydning for klimagassutslipp, trafikkbelastning, det biologiske mangfoldet, samt helse og trivsel. Statsbygg følger nasjonale føringer for miljøvennlig by- og stedsutvikling. Nærhet til sentrum og til et godt kollektivsystem er ofte avgjørende for våre valg av lokasjon, da det reduserer klimautslippene fra transport.

Statsbygg er opptatt av å øke kunnskapen og engasjementet for et bedre miljø, også innad i egen organisasjon. Vi tar derfor daglig grønne valg knyttet til for eksempel innkjøp, energibruk og tjenestereiser.

Kontakt

Morten Dybesland
Avdelingsdirektør
Mob. 47057410
Send e-post
NYTTIGE NETTSIDER

×