Miljø i byggeprosjekter

Som byggherre, eiendomsutvikler og forvalter, er Statsbygg opptatt av hvordan bygg fungerer - ikke bare i dag og de nærmeste årene, men også 20-50 år fram i tid. Dette påvirker valg av arkitektur, lokalisering, materialer og tekniske løsninger.

Statsbygg foretar helhetlige framtidsrettede vurderinger, og setter miljømål i tråd med oppdragsgivers ønsker og behov. Vi benytter BIM (bygningsinformasjonsmodeller) som verktøy i byggeprosjektene våre. BIM er en måte å digitalisere informasjon på, og viser bygget i 3D. BIM forenkler arbeidsprosessene mellom involverte aktører. Alle kan hente ut oppdatert informasjon fra samme sted. Vi bruker også One Click LCA og LCC-web (Livssykluskostnader), to verktøy som gjør det mulig å se miljø og økonomi i sammenheng.

Energi og materialbruk

Statsbygg vurderer alltid hvordan energibruken kan minimaliseres, og hvilke energikilder som bidrar til dette. Vi er opptatt av å bruke materialer som gir lave klimagassutslipp ved produksjon, som er robuste og krever lite vedlikehold. I tillegg skal vi unngå bruk av helse- og miljøfarlige stoffer.

Lokalisering

Lokalisering av bygg er et viktig tema for Statsbygg. Sentral beliggenhet gir mindre transport og reduserer klimagassutslippene. Dersom tomten er gitt på forhånd, skal den utnyttes på best mulig måte. En annen viktig vurdering er hvorvidt ombygging er et bedre alternativ til nybygg i et miljøperspektiv.

Arealeffektivitet

Vi er opptatt av at bygg skal være arealeffektive og fleksible. Vi bistår våre kunder med å vurdere arealbehov, og hvordan ulike funksjoner kan kombineres innenfor samme areal, noe som kan bidra til kostnadsbesparelser i byggeprosessen og i driftsfasen.

Lars Petter Bingh
Fungerende avdelingsdirektør
Mob. 45451600
Send e-post
×