Miljøvennlig drift i Statsbygg

Statsbygg driver kontinuerlig og planmessig miljøarbeid, og tilbyr bygg som er enkle og miljøvennlig å drifte. Våre ansatte har god kompetanse på energibruk og -effektivisering. Dette gjør at vi kan tilby løsninger som oppfyller dagens og framtidens miljøkrav.

I Statsbygg setter vi ambisiøse miljømål i tråd med myndighetenes krav, og ut fra leietakernes ønsker og behov. Vi velger de løsningene som er best med tanke på energibruk, energiomlegging, redusert bruk av farlige stoffer og klimautslipp. Vi vurderer også hvordan energibruken kan minimaliseres, og hvilke løsninger som gir lavest utslipp av klimagasser. Våre ansatte har god kompetanse innen energiledelse og -oppfølging, avfallshåndtering og behandling av farlige stoffer.

Energieffektiviseringstiltak

Eksempel på effektiviseringstiltak vi jobber med er: etterisolering av vegger og tak, utskiftning til energieffektive lysarmaturer og lyskilder, utskifting til energieffektive vinduer, isolering av rør, ventiler og pumper, samt behovsstyring av lys, varme og ventilasjon.

Vi har satt klare miljømål for vårt arbeid. Vi skal blant redusere gjennomsnittlig energibruk i Statsbyggs eiendommer til under 200 kWh/m2/år og fase ut 10-15 olje-, gass- og el-kjeler som primæroppvarmingskilde på våre eiendommer. Vi skal også evaluere forsøksordningen "Grønne tilleggsavtaler"; avtaler som gir leietakerne større insitament til å tenke energi og miljø.

Viktig med holdningsendring

Skal vi møte framtidens miljøkrav, må alle bidra. Dette krever en holdningsendring. Statsbygg motiverer og hjelper sine leietakere til å tenke miljø blant annet gjennom redusert energibruk. Dette skjer gjennom oppfølging og rådgivning, men vi gjennomfører også energieffektiviseringskampanjer, og utarbeider energistatistikk for våre brukere.

Kontaktperson

Last ned:

Miljøvennlig drift
Brosjyre
NYTTIGE NETTSIDER

×