Miljøstrategi 2015-2018

Klimaendringer er vår største miljøutfordring og byggenæringen må være en del av løsningen. Målene i Statsbyggs Miljøstrategi 2015-2018 har vi derfor satt på områder som vil gi oss størst mulig påvirkning. 

Et grunnleggende premiss for strategien er livsløpsperspektivet: byggets miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden. Ved å bygge og drifte med lavest mulig klimafotavtrykk, skal Statsbygg gå foran. Vi skal teste ut nye løsninger i forbildeprosjekter. Og vi skal feie for egen dør ved at den interne virksomheten skal være et godt forbilde.

Langsiktige ambisjoner

Statsbygg skal være miljøledende. Innen 2030 skal vi kunne levere bærekraftige nullutslippsbygg. Vi sikter mot en klimanøytral eiendomsportefølje, som også er godt rustet mot klimaendringene. Gjennom vår rådgivning skal statens miljøfotavtrykk reduseres. 

Mål for rådgivning og utvikling 2015-2018

Gjennom Statsbyggs rådgivningsvirksomhet og i avveiningen av alternative konsepter, skal vi bidra til å minske statens miljøfotavtrykk. Vi skal anbefale løsninger som gir redusert klimabelastning, arealbruk og ressursbruk. Statsbygg skal formidle hvordan løsninger kan bidra positivt til lokalmiljøet og gi god stedsutvikling.

Mål for byggeprosjektene 2015-2018

I Statsbyggs byggeprosjekter skal de totale klimagassutslippene reduseres med minimum 30 prosent, på vei mot nullutslippsnivå. Et viktig mål er å oppnå bærekraftig ressursbruk og unngå materialer som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. De ferdige byggene skal utgjøre et positivt bidrag til stedet og fremme gode løsninger for energi og transport, klimatilpasning og biologisk mangfold.

Mål for drift og forvaltning av Statsbyggs eiendommer 2015-2018

Klimagassutslippene fra Statsbyggs eiendommer skal reduseres med minimum 15 prosent. Vi skal unngå innkjøp av miljøskadelig materiell, og driften skal fremme bærekraftig ressursbruk. Våre eiendommer skal være et positivt bidrag til stedet, fremme miljøvennlig transport, ta hensyn til klimaendringer og ivareta biologisk mangfold.

Kontakt

Morten Dybesland
Avdelingsdirektør
Mob. 47057410
Send e-post

Miljøstrategi til nedlasting:

Statsbyggs miljøstrategi 2015-2018
Strategier_og_planer
×