Miljøstrategi 2019-2020

Gjennom vår rolle som politisk verktøy gir vi statlige aktører råd og kommer med tydelige anbefalinger. Vårt mandat er ikke å fatte beslutninger om for eksempel hvilke miljøambisjoner våre oppdragsgivere skal følge. Miljøstrategien må derfor leses som våre anbefalte mål og det vi forsøker å oppnå for Statsbyggs portefølje av tjenester.

Statsbygg har tre satsingsområder i vår miljøstrategi. Disse er til dels overlappende og vil forsterke hverandre. Miljøstrategien er forankret hos vårt eierdepartement, kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Klima

Statsbygg har lenge jobbet med å synliggjøre hvilke klimagassutslipp vår sektor kan påvirke. Det er en viktig milepæl for byggsektoren at det i 2018 ble vedtatt en norsk standard for klimagassberegninger for bygninger og at det finnes kommersielle beregningsverktøy i tråd med denne.

Bruk av standarden vil gjøre klimaarbeidet i norsk byggesektor mer enhetlig og transparent, og vi vil lettere kunne synliggjøre et felles bilde av hvilke utslippsreduksjoner vår sektor kan bidra til å realisere. I lys av politiske ambisjoner og fagrapporter fra FNs klimapanel er klimaarbeidet kritisk. Vi vil videreutvikle arbeidet med å kvantifisere klimaeffekter av alle våre leveranser, samt heve ambisjonsnivået for porteføljen av tjenester vi leverer.

Sirkulærøkonomi

Avfall, ikke-bærekraftige materialvalg, bruk av helseog miljøskadelige stoffer og arealbehovet er velkjente miljøtemaer i bygg- og eiendomssektoren. EU og Norge har definert sirkulærøkonomi som et begrep som favner dette.

For Statsbygg betyr dette å redusere den totale etterspørselen etter nybygg gjennom arealeffektivisering og ombruk av eksisterende bygninger. Det handler om å etterspørre flere ombrukte eller resirkulerte materialer uten innhold av skadelige stoffer. Vi må øke levetiden for materialer og produkter som er i omløp gjennom å prosjektere bygg for ombruk og resirkulering.

Avfall må betraktes som verdier som må bevares. Vi må øke kompetansen både internt og i næringen på dette området. Kunnskapsutvikling og pilotprosjekter er derfor prioritert

Lokalmiljø

Det siste satsningsområdet innebærer en helhetlig tilnærming og optimalisering på et lokalt nivå. Vi må se både bebygd areal og eiendommen i et områdeperspektiv. Slik som bygget arealeffektiviseres, må også fotavtrykket til bygget minimeres. Særlig i urbane strøk må vi tilrettelegge for miljøvennlig transport for god byutvikling.

Infrastruktur, inkludert både arealer og energi, må utnyttes optimalt. Eiendommer lokalisert på steder med lite grøntstrukturer må ivareta eller øke det biologiske mangfoldet.

Videre må det tas høyde for endringer i lokalklima, som vil påvirke måten vi bygger og drifter på. Klimatilpasning er et viktig risikoreduserende tiltak. For dette temaet har hvert tjenesteområde i Statsbygg valgt seg ut noen virkemidler og tiltak.

Kontakt

Miljøstrategi til nedlasting:

Miljøstrategi 2019-2020
Strategier_og_planer
Miljøstrategi 2019-2020 (kortversjon)
Strategier_og_planer
×