Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Seriøsitet

Som statens byggherre og eiendomsforvalter, har Statsbygg et overordnet ansvar for å verne arbeidstakerne mot farer i byggeprosjekter og i eiendomsdrift og å bidra til en seriøs bygge- og anleggsnæring

Statsbygg mener at SHA og seriøsitet henger sammen. Seriøse virksomheter driver godt HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet). Ved å engasjere seriøse virksomheter, bidrar vi samtidig til godt SHA-arbeid i prosjektene og på eiendommene.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - SHA

For å sikre arbeidstakere mot farer, skal Statsbygg sørge for at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av byggearbeid. 

Byggherreforskriften beskriver pliktene byggherren har gjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Byggherre skal blant annet sørge for at:

  • risikoforhold som avdekkes under planlegging og prosjektering innarbeides i tilbudsgrunnlaget
  • det utarbeides en SHA-plan som inneholder organisasjonskart, fremdriftsplan, spesifikke tiltak og rutiner for avviksbehandling
  • det stilles krav til forebyggende tiltak
  • det koordineres i prosjekterings- og utførelsesfasen

Seriøsitet

Statsbygg jobber for en seriøs bygge- og anleggsnæring. Statsbygg ønsker å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bidra til konkurranse på like vilkår og bidra til rekruttering til bransjen.
Som tiltak stilles krav knyttet til:

Oppfølging

For å sikre etterlevelse av kravene til SHA og seriøsitet, vil Statsbygg følge opp med informasjon, stikkprøvekontroller, SHA-inspeksjoner og revisjoner.

Statsbygg vil i enkelte tilfeller benytte seg av rammeavtale med eksterne firma for revisjon av lønns- og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

Se filmen Planlegg en skadefri bygge- og anleggsplass

Kontaktperson

Tanja Halonen Dugstad
Underdirektør
Mob. 92021547
Send e-post

Last ned:

Statsbyggs SHA-strategi
Strategier_og_planer
Læring etter hendelser
×